Reply to comment

Uczniowie Jezusa - dokąd zmierzają?

Kiedy skończą się podziały?
Kto dziś zbiera „w jedno rozproszone dzieci Boże”? Nie czynią tego ani „chrześcijanie”, ani „Żydzi Mesjańscy”dlatego, że jedni izolują się od drugich swoją „tradycją” i całą swoją działalnością.
Jaki chrzest przyjął Jezus? Chodziło w tym chrzcie nie tylko o pełne, ale o ŚWIADOME zanurzenie – które, z istniejących dziś, „chrześcijańskich” ugrupowań religijnych spełnia te warunki w pełni i nie wywiera żadnych presji na nikogo, nawet na swoje własne dzieci? Czy spełniają je „Żydzi Mesjańscy”? Prawdopodobnie „Żydzi Mesjańscy” te warunki spełniają, ale zamykają dostęp do siebie tym, którzy nie mogą, a może i nie chcą, utożsamiać się z Żydami.
Aby zebrać w jedno i Żydów i nie-Żydów konieczne jest stworzenie kongregacji, która mogłaby nosić nazwę, na przykład: „Lud Mesjański”, albo jakąkolwiek inną nazwę, która by nie sugerowała zamknięcia się tylko między sobie podobnymi, aby nikt nie czuł się wykluczony z tego powodu, że nie jest taki, jak sugeruje to nazwa kongregacji.
Każdemu, kto pragnąłby stać się prawdziwym uczniem Jezusa potrzebny by był taki chrzest, jaki przyjął sam Jezus, natomiast o swoim wizerunku zewnętrznym każdy powinien decydować sam, zgodnie z potrzebą własnego serca; o tym, kto, kim będzie zadecyduje ostatecznie Sam Bóg – Izajasza 66, 18: „Ja bowiem znam ich uczynki i zamysły, i przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki; one przyjdą, aby oglądać moją chwałę!„ i (66. 21): „Także spośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów, na lewitów – mówi Pan.”
Kto może być ochrzczony po raz drugi? Każdy, kto ma taką potrzebę.
Kto pomyśli o otwarciu się na wszystkich?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.