Reply to comment

codziennie robią teszuwę, więc czy jest sens święta Jom KIpur dl

Pozwól, że zadam ci pytanie: jeśli jesteś członkiem chrześcijańskiej społeczności, to pewno uczestniczyłeś w tzw. agape zborowym. ale właściwie jaki jest sens tego, skoro spotykacie sie co niedzielę, śpiewając, modląc się, rozmawiając o Bogu? Podobnie jest z Jom Kipur. Bóg jest zawsze, a jednak w niektóre dni możesz odczuć szczególnie Jego obecność. Bóg jest wszędzie, a jednak w niektórych miejscach szczególnie objawia się Jego Obecność. On sam ustanowił te miejsca i On sam ustanowił te dni, choć był od zawsze i był wszędzie. Nigdzie w Pismach nie znalazłam tekstu, że Żydzi mogli robić teszuwę tylko w Jom Kipur. Mogli i mieli ja robić, gdy pojawiała się świadomość grzechu. Czy myślisz, że kochający Bóg mógł pozostawić człowieka bez możliwości uczynienia teszuwy, jeśli np. do Jom Kipur pozostawało 300 dni? A co to znaczy "zaufać Jezusowi"? Uwierzyć Jego słowom? Posłuchaj ich:" (10) Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. (11) Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. (12) Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. (13) A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (14) Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony." Faryzeusz ufał, że jest zbawiony, bo jest Żydem. Ty ufasz, że jesteś usprawiedliwiony, bo jesteś chrześcijaninem. Żydzi korzą się przed Bogiem i biją się w piersi, aby uzyskać przebaczenie, ty wraz z innymi chrześcijanami chełpisz się, ze macie pewność odpuszczenia grzechów i jesteście zapisani do Księgi Życia, a nie tak jak ci Zydzi, którzy modlą się, a pewności zbawienia nie mają. Który z tych dwóch: celnik czy faryzeusz, miał pewność? Którego Jeszua wywyższył? To nie to, czy jest się synem Abrahama polegającym na swoim urodzeniu i nie to, ze się jest chrześcijaninem polegającym na swoim nowo narodzeniu, daje gwarancję wiecznego życia z Bogiem. A co daje gwarancję? Jeszua mówi do młodzieńca: "A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? " I tu niektórzy myślą, ze 10 ciu. A co mówi sam Mesjasz? "Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. (18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie." Ani jedna najmniejsza literka nie przeminie z Bożego Prawa, dopóki istnieje niebo i ziemia. Przykazanie o stanięciu przed Bogiem samemu i równocześnie jako lud będący własnością Boga (a Mesjasz nabył nas własna krwią, abyśmy mogli mieć udział w tym, co było na początku tylko dane Izraelowi). A Bóg mówi: A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. (6) A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym." Ks.Wyjścia 19;5-6 oraz "(16) W dniu dzisiejszym Pan, Bóg twój, nakazuje ci, abyś spełniał te przepisy i prawa; przestrzegaj ich tedy i spełniaj je z całego swego serca i z całej swojej duszy. (17) Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie twoim Bogiem i że będziesz chodził jego drogą, i przestrzegał jego ustaw, przykazań i praw, i słuchał jego głosu. (18) Pan zaś oświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego własnością, jak ci obiecał, i że ty masz przestrzegać wszystkich jego przykazań. (19) i że wywyższy cię ponad wszystkie narody, które stworzył, ku chwale, sławie i chlubie, i że będziesz świętym ludem Pana, Boga twego, jak powiedział. " Powt. Prawa 26-16. Nakaz o Jom Kipur nigdzie nie został w Piśmie odwołany. Gdyby odwołał go Mesjasz, byłby fałszywym prorokiem, o którym mówi Bóg w Księdze Powt. Prawa 13;1-6 "1) Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. (2) Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, (3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. (5) Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i jego się trzymać. (6) A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie." Jeśli to ma dla ciebie jakiś sens, spróbuj coś z tym zrobić.. Przesyłam też podziękowania za ten filmik o Jom Kipur. Nic dodać, nic ująć. Tych, którzy nie myślą doktrynami, na pewno "zgromadzi" w Jom Kipur w Miejscu Najświętszym". Bo modlitwa w każdy dzień, nie tylko ten, jest stanięciem przed obliczem Najwyższego. ( E.B.)

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.