Reply to comment

Miejsce wybranych

Co znaczą słowa (Mateusza 24: 31): „I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i ZGROMADZĄ WYBRANYCH JEGO Z CZTERECH STRON ŚWIATA z jednego krańca nieba aż po drugi.”? Stanie się to, jako zakończenie wydarzeń związanych z końcem świata, gdy na niebie UKAŻE SIĘ ZNAK SYNA CZŁOWIECZEGO.
Czy nie wynika z tych słów, że wybrani nie będą nigdzie zgromadzeni? Wiele innych wersetów Nowego Testamentu również zapowiada taką sytuację.
Jakiego imienia powinni wzywać ci wybrani? Wiemy, że Swe Święte Imię Bóg objawił tylko Mojżeszowi, a Chrystus objawił Je tylko apostołom.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.