Reply to comment

Ziemia obiecana

Czy ziemia obiecana jest naprawdę taka mała?

Pierwsza Księga Mojżeszowa 15, werset 18: "W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od ziemi egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:"

Taką przestrzenią władał już kiedyś Salomon - Druga Księga Kronik 9, werset 26: "Panował nad wszystkimi królami od rzeki Eufratu aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu."

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.