Dzień Przebłagania/Pojednania [Jom Kippur]

Printer-friendly version

„A to będzie dla was wieczną ustawą: W miesiącu siódmym dziesiątego dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna. Przebłagania zaś dokonywać będzie kapłan, którego się do tego namaści i którego się wprowadzi w urząd, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swego ojca; a wdzieje szaty lniane, szaty święte.” (3 Mojż. 16:29-32,*BW)

„I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz synom izraelskim tak: W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie; żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, a składać będziecie ofiary ogniowe dla Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Dziesiątego dnia jednak tego samego siódmego miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Panu ofiary ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to dzień pojednania, aby pojednać się z Panem, Bogiem waszym. Każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu. Każdego, kto w tym dniu wykonywać będzie jakąkolwiek pracę, wytępię spośród jego ludu. Żadnej pracy wykonywać nie będziecie; jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach waszych. Jest to sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukórzcie się więc. Dziewiątego dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczora do wieczora obchodzić będziecie wasz sabat.” (3 Mojż. 23-32, BW)

O arcykapłaństwie Jezusa napisano:

„Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie; jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.” (Hebr. 5:5-6,*BW)

„Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie; ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie.” (Hebr. 7:23-27,*BW)

Wiele osób powołuje się na powyższy werset, twierdząc, iż Pan Jezus złożył ofiarę raz na zawsze, więc nie musi już rokrocznie wstawiać się za nasze grzechy. Zwróćmy jednak uwagę na kilka istotnych szczegółów. 

O starożytnych arcykapłanach w Izraelu napisano: „służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze.” (Hebr. 8:5, BW).

Skoro Świątynia ziemska była odzwierciedleniem tej niebiańskiej, oznacza to również, że i służba kapłańska była wprowadzona na wzór służby niebiańskiego arcykapłana, jako ‘cień’ tego co będzie się działo w przyszłości. Dlaczego więc tamci wstawiali się za grzechy ludu rokrocznie?

Poza tym, wytłuszczony fragment przytoczonego powyżej fragmentu Pisma Świętego, wskazuje, iż Jezus może zbawić tych, którzy przystępują przez Niego do Boga, wstawiając się za nimi. Jest tu przedstawiona pewna ciągłość. Nie jest powiedziane ‘aby wstawił się’, ale ‘aby wstawiać się’. Owszem w dalszej części jest napisane, iż nie musi on codziennie składać ofiar. Jest tak dlatego, ponieważ przebłagania za ciągle popełniane przez niedoskonałych ludzi grzechy dokonuje On na podstawie tej samej, jedynej złożonej ofiary.

Ponadto, dlaczego powierzono Mu wieczny urząd arcykapłański, skoro całe Jego zadanie polegałoby na jednorazowym wstawieniu się przed obliczem Boga, za nasze grzechy?

Zwróćmy uwagę na następujący werset:

„Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.” (1 Jana 2:1-2, BW). 

Co oznacza termin orędownik? Osobę, która wstawia się za kimś (lub za czymś). Gdzie i kiedy Pan Jezus za nami oręduje? Czy określenie „jeśliby kto zgrzeszył” mówi w domyśle o jednorazowym potknięciu? Jest aktualne zawsze, ilekroć się potkniemy (Przysł. 24:16) Oczywiście, nie ma tu mowy o świadomym grzechu, bowiem: „jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników.” (Hebr. 10:26-27, BW)

Czy czujemy się na tyle bezgrzeszni, że nie potrzebujemy orędownictwa Pana Jezusa za nasze grzechy, ani też ukorzenia się przed Bogiem?

-------------

* wytłuszczenia w cytatach biblijnych - autor opracowania

--------------

 

JOM KIPPUR - DZIEŃ POJEDNANIA Z BOGIEM

Czy chrześcijanie powinni obchodzić Święto Przebłagania (Jom Kippur)?

„Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.” (1 Jana 2:1-2, BW)

Pomimo tego, iż narodziliśmy się w wody i z Ducha, to jako niedoskonali ludzie ciągle grzeszymy (Jana 8:7), gdyż jak powiedział Apostoł Paweł: „… ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu” (Rzym. 7:25, BW).

Oczywiście nie ma tu mowy o rozmyślnym grzeszeniu:

„Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy” (Hebr. 10:26, BW).

Święta biblijne to cienie rzeczy przyszłych, czyli coś co absolutnie nie straciło znaczenia, bowiem wszystkie one wskazują na Chrystusa (Kol. 2:17). 

1. Święto Paschy zapowiadało Chrystusa – Baranka Bożego.

2. Święto Tygodni (Pięćdziesiątnica) wskazywało na pierwsze plony – Kościół Chrystusowy

3. Święto Pojednania (Yom Kippur) – Arcykapłaństwo Chrystusa, który wstawia się za nami przed obliczem Boga w niebiańskiej Świątyni (Hebr. 9:24). 

Sprawowany w starożytnym Izraelu, przez wiele wieków, urząd arcykapłański obrazował i prowadził do tej wielkiej ofiary wszechczasów. Było to święto niezmiernie ważne i doniosłe - arcykapłan nie mógł zaniechać najmniejszego rytualnego szczegółu. Dlaczego? Ponieważ obrazowało to wstawiennictwo Mesjasza przed obliczem Boga, który składając ofiarę ze swego własnego bezgrzesznego ciała, wszedł do niebiańskiej Świątyni z własną krwią, jako przebłaganiem za nasze grzechy. Chwila tak doniosła, godna jest tego, aby przywoływać ją na pamięć rok rocznie, co dowodzi, iż rozumiemy i doceniamy jak wielka i ważna to ofiara.

Święto Yom Kippur, dzień całkowitej skruchy i świadomości grzesznego stanu oraz prośba o przebaczenie grzechów – miało kierować uwagę na Arcykapłaństwo Jezusa. Tego dnia, w którym zostało ocalone nasze życie, w którym przedłożono przed tronem najświętszą ofiarę, nie można zapomnieć, ani go przeoczyć.

Posłużę się następującym przykładem. Wyobraź sobie, że jesteś w więzieniu skazany za przestępstwo, a sędzia wydał wyrok śmierci. Przed tą egzekucją, Twój adwokat mówi, iż wstawi się za Ciebie, mając środki na wykupienie Ciebie i cofnięcie tego wyroku. Nazwijmy to rekompensatą za popełnione przez Ciebie przestępstwa. Co robisz w tym dniu? Czy siedzisz spokojnie z kolegami przy piwie, ciesząc się że będziesz już wreszcie wolny, czy może raczej rozumiejąc, jak ważny zwrot dokonuje się w tym momencie w Twoim życiu, robisz rachunek sumienia uświadamiając sobie, ile złych rzeczy zrobiłeś i żałujesz w duchu za te wszystkie czyny? Dziękujesz w duchu swojemu wybawcy, mając pełną świadomość, że gdyby nie to wydarzenie – byłbyś już martwy. Czy nie świętowałbyś swego cudownego wyzwolenia rok rocznie?

Jest to sposób okazania wdzięczności Temu, który składa za nas wykup i Temu, który nas ułaskawia. Myślę, że z tego właśnie powodu warto to ważne wydarzenie przywodzić na pamięć, będąc dozgonnie wdzięcznym Wybawcy, za ocalenie życia. 

Your rating: None Average: 5 (14 votes)

czy Jom KIpur ma sens

Oczywiście, że ma sens Teszuwa i codzienna, i ta szczególna Teszuwa raz do roku, na którą Bóg, Potężny i Święty Bóg, nasz Ojciec, osobiście wzywa nas w swoich przekazanych Prawach.
1/To powód pierwszy , by okazać posłuszeństwo Bogu na Jego wezwanie. Stawic sie na wezwanie naszego Boga, bo "Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom"- 1Sam.15.23;
Możemy codziennie jeść, ale kiedy ojciec lub Król królów zaprasza do swego domu na ważną rozmowe i uroczystość , posilenie duchowe i błogosławieństwo - jakże odmówić?
2/ Bóg zaznacza jak dokładnie przygotować sie do tych dni i ostrzega, że kto akurat tego dnia, 10 Tiszri, nie ukorzy się przed Bogiem, zostanie wytracony z ludu -3Mojż.23.29 i 30 gdzie ostrzega, że kto złamie tego dnia zakaz jakiejkolwiek pracy zostanie wytracony "siłą wyższą". "...wytępię spośród jego ludu.". Ostrzega. Zamknąć oczy na zobowiązanie? Na prośbę? Na zaproszenie? Na błogosławieństwo? Połknę kij i nie ugnę się , bo inni też nie ugięli się ? To ostrzeżenie nie jest straszeniem ale pokazuje jak ogromne znaczenie ma ten dzień w życiu wierzącego a nawet ateisty- być może to jego pierwszy dzień w zyciu nawrócenia do Boga, teszuwy.
3/ Bóg stawiając wysokie wymagania okazuje jednocześnie ogromną przychylność - za teszuwą w Jom Kipur kryje się ogromna mądrość. Kiedy wyznajemy codziennie lub często grzechy - uważamy, że jest nic nam więcej nie potrzeba.
Ale bywają grzechytak posiane , że są niewidoczne w danym momencie dla naszego oka, serca, sumienia jak ziarno chwastu ukryte w ziemi aż wzejdzie, by dopiero po pewnym czasie pokazać swój bezowoc lub zgniły, kwaśny owoc.
W danym momencie wydaje nam się , że właściwą podjęliśmy decyzję, użyliśmy odpowiednich słów w jakiejś sprawie ale po pół lub prawie po roku okazuje się , że myliliśmy się. Grzech, zło, które posialiśmy na początku roku w rodzinie, w relacjach w pracy lub małżeństwie , okazało swój zły posiew po wielu , wielu miesiącach. I wtedy Jom Kipur jest okazją do wyrównania strat w naszym życiu, odzyskania i naprawienia szkód wyrządzonych przykrym słowem, złym zachowaniem, błędną decyzją opartą o zarozumiałośc... to piękne, ze Bóg wymagając od nas świętości daje szansę naprawienia i budowania na czystych fundamentach. Daje szansę nie tylko codziennie na bieżąco naprawiać nasze życie ale raz do roku pozwala i ukazuje otwartym wierzącym na ten wyjątkowy czas - ukazuje ukryte zadziory, grzeszki, niewłaściwe relacje, brak okazania szacunku, żale, ukryte pretensje, motywacje naszego postępowania. Po co ? Żebyśmy nie zginęli przez naszą krótkowzrocznośc, chwilowe zaslepienie, zlekceważenie istotnych spraw, krnąbrność czy zatwardziałośc karku.
To ważny czas dla wierzących. Bóg odpowiada, uczy nas tego czego nie rozumiemy. Lepiej oprzec się na nim niż na własnej logice i filozofii.

Jak mam obliczyć prawidłowo

Jak mam obliczyć prawidłowo datę tego święta według nowiu? Kiedy księżyc ma 0 procent czy gdy ma 1 czy 2 procent. Bardzo proszę o odpowiedz według czego się kierować

Data prawidłowa

Witam jak mam obliczyć prawidłową datę tego święta według nowiu kiedy księżyc ma 0procent czy kiedy ma 1 czy może 2 procent kiedy proszę o pomoc

Artykul rozwial moje watpliwosci

Wszystkie swieta biblijne sa swietami, ktore Bog nazwal swoimi. To sa ustawy wieczyste, bez watpienia. Mialam jednak male zastrzezenia co do zasadnosci przestrzegania przez wierzacych w Jezusa swieta Yom Kippur. Jednak po bardziej szczegolowym przyjzeniu sie wyzej wymienionym fragmentom Pisma, odpowiedz jest juz bardziej oczywista. Zdecydowanie tak. Nalezy obchodzic Yom Kippur. Przeciez ten wspanialy arcykaplan, ktorego mamy u Boga, aby wstawial sie za ludem Bozym, jest nim na zawsze; a my nie przestajemy grzeszyc. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam. Joanna

Może ma to swój sens, ale .........

.....niewielu chrześcijan ma świadomość świąt żydowskich, więc jak mają świętować Jom Kipur? Poza tym ci, którzy uwierzyli i kochają swego Zbawiciela, codziennie robią teszuwę, więc czy jest sens święta Jom KIpur dla chrześcijan? Sam wczoraj brałem udział w tym święcie, bo mam kontakt z jedna z Gmin i Żydzi modląc się w tym dniu, nie mają pewności odpuszczenia grzechów, natomiast my - chrześcijanie - mamy i wiemy,że ten, kto zaufał Jezusowi, JUŻ jest zapisany do księgi życia i nie musi trwożyć się w ciągu dziesieciu dni Jamim Noraim, czy będzie zapisany czy nie.

Niestety,

z Ksiegi Zywota mozna zostac wymazanym : Obj 3,5 "(5) Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami." Dlatego Jezus ciagle nawolywal do tego, zebysmy sie mieli na bacznosci, albowiem "waska jest brama, i niewielu ja odnajduje", a jesli niewielu to prosze sobie wyobrazic jak trudno jest wytrwac.

codziennie robią teszuwę, więc czy jest sens święta Jom KIpur dl

Pozwól, że zadam ci pytanie: jeśli jesteś członkiem chrześcijańskiej społeczności, to pewno uczestniczyłeś w tzw. agape zborowym. ale właściwie jaki jest sens tego, skoro spotykacie sie co niedzielę, śpiewając, modląc się, rozmawiając o Bogu? Podobnie jest z Jom Kipur. Bóg jest zawsze, a jednak w niektóre dni możesz odczuć szczególnie Jego obecność. Bóg jest wszędzie, a jednak w niektórych miejscach szczególnie objawia się Jego Obecność. On sam ustanowił te miejsca i On sam ustanowił te dni, choć był od zawsze i był wszędzie. Nigdzie w Pismach nie znalazłam tekstu, że Żydzi mogli robić teszuwę tylko w Jom Kipur. Mogli i mieli ja robić, gdy pojawiała się świadomość grzechu. Czy myślisz, że kochający Bóg mógł pozostawić człowieka bez możliwości uczynienia teszuwy, jeśli np. do Jom Kipur pozostawało 300 dni? A co to znaczy "zaufać Jezusowi"? Uwierzyć Jego słowom? Posłuchaj ich:" (10) Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. (11) Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. (12) Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. (13) A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (14) Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony." Faryzeusz ufał, że jest zbawiony, bo jest Żydem. Ty ufasz, że jesteś usprawiedliwiony, bo jesteś chrześcijaninem. Żydzi korzą się przed Bogiem i biją się w piersi, aby uzyskać przebaczenie, ty wraz z innymi chrześcijanami chełpisz się, ze macie pewność odpuszczenia grzechów i jesteście zapisani do Księgi Życia, a nie tak jak ci Zydzi, którzy modlą się, a pewności zbawienia nie mają. Który z tych dwóch: celnik czy faryzeusz, miał pewność? Którego Jeszua wywyższył? To nie to, czy jest się synem Abrahama polegającym na swoim urodzeniu i nie to, ze się jest chrześcijaninem polegającym na swoim nowo narodzeniu, daje gwarancję wiecznego życia z Bogiem. A co daje gwarancję? Jeszua mówi do młodzieńca: "A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? " I tu niektórzy myślą, ze 10 ciu. A co mówi sam Mesjasz? "Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. (18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie." Ani jedna najmniejsza literka nie przeminie z Bożego Prawa, dopóki istnieje niebo i ziemia. Przykazanie o stanięciu przed Bogiem samemu i równocześnie jako lud będący własnością Boga (a Mesjasz nabył nas własna krwią, abyśmy mogli mieć udział w tym, co było na początku tylko dane Izraelowi). A Bóg mówi: A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. (6) A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym." Ks.Wyjścia 19;5-6 oraz "(16) W dniu dzisiejszym Pan, Bóg twój, nakazuje ci, abyś spełniał te przepisy i prawa; przestrzegaj ich tedy i spełniaj je z całego swego serca i z całej swojej duszy. (17) Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie twoim Bogiem i że będziesz chodził jego drogą, i przestrzegał jego ustaw, przykazań i praw, i słuchał jego głosu. (18) Pan zaś oświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego własnością, jak ci obiecał, i że ty masz przestrzegać wszystkich jego przykazań. (19) i że wywyższy cię ponad wszystkie narody, które stworzył, ku chwale, sławie i chlubie, i że będziesz świętym ludem Pana, Boga twego, jak powiedział. " Powt. Prawa 26-16. Nakaz o Jom Kipur nigdzie nie został w Piśmie odwołany. Gdyby odwołał go Mesjasz, byłby fałszywym prorokiem, o którym mówi Bóg w Księdze Powt. Prawa 13;1-6 "1) Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. (2) Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, (3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. (5) Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i jego się trzymać. (6) A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie." Jeśli to ma dla ciebie jakiś sens, spróbuj coś z tym zrobić.. Przesyłam też podziękowania za ten filmik o Jom Kipur. Nic dodać, nic ująć. Tych, którzy nie myślą doktrynami, na pewno "zgromadzi" w Jom Kipur w Miejscu Najświętszym". Bo modlitwa w każdy dzień, nie tylko ten, jest stanięciem przed obliczem Najwyższego. ( E.B.)

Or

Alez oczywiscie, ze MA sens! Co powie wierzacy Zyd (mam na mysli mesjanistycznego), ktory przestrzega swiat i posci w Jom Kipur? Ze jak najbardziej ma sens. To czas rozmyslania nad sadem ostatecznym. To dzien, ktory choc w miniaturowej mierze pomaga wyobrazic sobie Dzien Wielkiego Sady Wszechmogacego nad swiatem. Setki tysiecy ludzi w biei blagajacych za grzechy... Nawet niewierzacy (tak, laicy i ateisci) poszcza w ten dzien! Niektorzy z nich po raz pierwszy od roku (od poprzedniego Jom Kipur) uczestnicza w modlitwach w synagogach!