תשובה לתגובה

6. Dlaczego Bóg wybrał Izrael?

גרסה להדפסה

 „(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. (7) Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. (8) Lecz w miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. (9) A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym którzy go miłują i strzegą jego przykazań.” (5 Mojż. 7:6-9, BW*)

Bóg wybrał naród izraelski spośród wszystkich innych narodów ziemi, jako swoją szczególną własność. Najwyższy, jako Stwórca wszechrzeczy ma prawo wyróżnić kogo chce, według swojej własnej woli (Rzym. 9:20, 21, Izaj. 45:11). W wersecie 9. zacytowanego fragmentu podany jest nawet powód: ze względu na przysięgę złożoną ojcom Izraela: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi – i będzie ona dochowana do 'tysięcznego pokolenia'. Zatem musiałoby minąć przynajmniej 10 tysięcy lat, żeby to przymierze było zerwane – a jak dotąd, od obietnicy danej Abrahamowi minęło ‘dopiero’ 4 tysiące lat :).

Ponadto Izrael jest przyrównany do małżonki Bożej, którą darzy On wieczną miłością:

„(5) Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca - jego imię Pan Zastępów - a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. (6) Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości? - mówi twój Bóg. (7) Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. (8) W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel.” (Izaj. 54:5-7, BW*)

Werset 7 podkreśla, iż Bóg porzuca swoją małżonkę na krótką chwilę, z powodu swojego słusznego gniewu (w. 8), jednak nie odtrąca jej na zawsze (por. Izaj. 62:5). Jako ciekawostka niech posłuży informacja, iż rzeczownik 'Izrael' (ישׂראל) w języku hebrajskim jest rodzaju żeńskiego. 

„Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się.” (Jerem. 31:3, 4, BW*)

Pojęcia 'miłość wieczna' nie trzeba chyba tłumaczyć. Owszem wśród ludzi zdarza się, że mężczyzna wyznaje swojej małżonce dozgonną miłość, a po jakimś czasie bez skrupułów ją opuszcza, jednak jeżeli sam Bóg wypowiada takie słowa – to muszą to być słowa godne wiary. 

Gdyby Najwyższy miał odrzucić Izrael, stałoby się to już na pustyni, gdyż powodów było aż nadto: bałwochwalstwo, nieposłuszeństwo, szemranie i ciągłe buntowanie się. On sam wtedy o nich powiedział, iż są 'ludem twardego karku' (2 Mojż. 32:9).

Jak Święty Izraelski zamierzał potraktować ten lud?

Lecz ciebie nie zgładzę, gdyż ciebie będę karcił według prawa i nie pozostawię cię całkowicie bez kary” (Jerem. 46:28b, BW).

Można posłużyć się tu przykładem ziemskich rodziców. Czy dlatego, że ich dziecko jest niegrzeczne, wyrzekają się go? Dziecko może być nieznośne i krnąbrne, ale rodzice nie przestają je z tego powodu kochać. Pełni miłości i troski o nie, będą je raczej karcić i uczyć właściwego postępowania. Rodzic może robić to nieudolnie, lecz Wszechmocny Bóg zawsze osiągnie zamierzony cel wychowawczy: „bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje”  (Hebr. 12:6, BW).

Oto efekt tego karcenia:

„(31) Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre; i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. (32) Nie ze względu na was Ja działam - mówi Wszechmocny Pan - niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu izraelski!” (Ezech. 36:31-32, BW)

W wersecie 32 Bóg podkreśla: „nie ze względu na was Ja działam”, wskazując na najważniejszy powód, dla którego lud ten jest Jego wieczną własnością: 

„Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy, że Ja jestem Pan - mówi Wszechmocny Pan - gdy na ich oczach okażę się święty wśród was.” (Ezech. 36:21-23, BW*)

Właśnie ze względu na swoje imię Najwyższy nie wytracił całkowicie Izraelitów jako całego narodu na pustyni (2 Moj. 32:9-14), ani też podczas ich uprowadzenia przez Babilończyków (Ezdr. 9:15). Dlatego naród izraelski ciągle istnieje. Na nim Bóg okaże swoją świętość. 

„I poznają narody, że dom izraelski z powodu winy swojej poszedł do niewoli za to, że stali mi się niewierni, i zakryłem moje oblicze przed nimi, i wydałem ich w ręce ich wrogów, i wszyscy padli od miecza. Według ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię." (Ezech. 39:23-25, BW*)

„Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia. Przez wzgląd na siebie, przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię; a przecież mojej chwały nie oddam innemu.” (Izaj. 48:10-11, BW)

Wytapiany w piecu cierpień i prób lud ten jest przygotowywany do szczególnej roli, jako „królestwo kapłańskie i naród święty”. 

------------------- 

* wytłuszczenia w tekstach biblijnych - autor opracowania

Copyright 2008-2021 - kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody autora zabronione. Zapytania o zgodę na wykorzystanie materiału proszę kierować do działu: info@mesjasz.info

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.