תשובה לתגובה

PODSUMOWANIE

גרסה להדפסה

Całe Pismo Święte jest konsekwentne. Konkretny termin użyty w Biblii zawsze oznacza od początku do końca to samo i nie zmienia znaczenia w połowie Biblii. Tak na przykład:

1. Hasło określające Diabła jako ‘węża’ w 1 Mojż. 3:1 jest używane konsekwentnie do końca kart Słowa Bożego, co znajduje potwierdzenie w księdze Objawienia 12:9.

2. Określenie: ‘Egipt’ odnosi się do tego samego państwa i przed, i po wyjściu Izraelitów z niewoli. Identycznie ma się rzecz z nazwami innych państw, miast i nazw geograficznych.

Dlatego nie ma podstaw, żeby sądzić, iż z określeniem „Izrael” jest inaczej. Od początku do końca Biblii słowo ‘Izrael’ oznacza ten sam kraj, a słowo Żydzi, Hebrajczycy lub Izraelici – jego mieszkańców.

Załóżmy, że ktoś zabiera się za czytanie Biblii i prosi nas o objaśnienie występujących w niej terminów. Powinno być tak: Izrael – to Izrael, Jeruzalem – to Jeruzalem itd., a jeżeli jest mowa o niebiańskich ich odpowiednikach, Pismo zawsze to zaznacza i nie ma konieczności domyślania się, czy chodzi o coś duchowego czy też fizycznego (Hebr. 2:22, Obj. 11:19). 

Próba wytłumaczenia temu czytelnikowi, że określenie Żydzi (lub Izrael) w pewnym momencie (a może tylko w niektórych miejscach Biblii), nie określa Żydów ale… ludzi, których Bóg wybrał na ich miejsce i trzeba to wtedy rozumieć jako „duchowy Izrael” wyglądałaby mniej więcej tak: 

- Dlaczego tak? A co z innymi nazwami: Egipcjanie, Tyr, Niniwa, Asyria, Damaszek…? - pyta nas czytelnik

- A nie, te są w porządku, te oznaczają zawsze to samo.

Biblia otwiera się akurat na księdze Jeremiasza 31:10:

- „Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec będzie jak pasterz swojej trzody”. To o Izraelu cielesnym, czy duchowym? – pyta skonsternowany czytelnik.

- Hm… o duchowym – pada odpowiedź.

- A czy duchowy Izrael był rozproszony? Przecież to Izrael jako fizyczny naród został rozproszony po całej ziemi. 

- No dobrze, więc tu akurat chodzi pewnie o ten Izrael… fizyczny. 

- Ach, więc Bóg jednak ich zgromadzi i będzie ich strzegł…, czyli ich nie odrzucił? A co z tym wersetem: „Zbawienie Izraela w Panu, zbawienie wieczne, nie będziecie zawstydzeni ani nie doznacie hańby na wieki wieków” (Izaj. 45:17).

- Hm…

Próba czytania Biblii w taki sposób kończy się porażką, wprowadza zamieszanie i można się w niej pogubić. 

Gdyby Najwyższy zaplanował zastąpienie Izraela innym ludem, z pewnością użyłby wobec tego nowego ludu adekwatnej nazwy. Kiedy Bóg mówi o zbawionych ludziach ze wszystkich narodów mówi wyraźnie, iż są to ludzie: „ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, …” (Obj. 7:9), a kiedy mówi o Izraelitach, również jest wyraźnie napisane: „ze wszystkich plemion izraelskich” (Obj. 7:5-9).

Tym, którzy chcą za wszelką cenę posadzić siebie na miejscu Żydów (nazywając siebie „Izraelem duchowym”, czyli Żydami, choć nimi nie są), aby przywłaszczyć sobie ich pozycję wobec Boga oraz błogosławieństwa im obiecane, polecam pod rozwagę werset z księgi Objawienia 3:9.

Natomiast szczerych czytelników zachęcam, aby czytając Biblię zapomnieli o wyimaginowanym pojęciu: ‘Izrael duchowy’, a wówczas całe Pismo stanie się jasne i przejrzyste. 

„A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym.” (Gal. 6:16)

ZAKOŃCZENIE

Okazuje się, iż poruszona we wstępie kwestia: „Kto jest Narodem Wybranym?” znajduje logiczne i proste wytłumaczenie. 

Jest nim od zmierzłych czasów Izrael i nic w tej materii się nie zmieniło, bowiem Bóg nie wycofuje się z danych obietnic.

Bóg nie złamał także wiecznego Przymierza zawartego z Izraelem, w wręcz obiecał jego odnowienie, o czym była mowa w rozdziale 12.

Istotną cechą tego odnowionego przymierza jest fakt, iż zostało ono rozszerzone i mogą w nim uczestniczyć członkowie innych narodów. Do udziału w nim są zaproszeni wszyscy, którzy wierzą, iż Jeszua (Jezus) jest obiecanym Mesjaszem, który wypełni do końca swą misję wracając powtórnie na Ziemię jako władca Izraela (Mich. 5:1) oraz całego świata (Ps. 2:3-10).

„Mówi ten, który świadczy o tym:
Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!
Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi.
Amen.”

(Obj. 22:20-21).

-------------------------------

Copyright 2008-2021 - kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody autora zabronione. Zapytania o zgodę na wykorzystanie materiału proszę kierować do działu: info@mesjasz.info

תגובה

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.